OMT

Vid patientens första besök görs en undersökning som inkluderar intervju, analys av patientens sjukhistoria samt en smärt- och funktionsstatus. En manuell undersökning av leder, muskler och nerver i rygg och extremiteter görs.

Den manuella undersökningen utgörs av ett systematiskt testsystem där rörlighet undersöks, samt tester görs för att smärtreproducera respektive avlasta olika strukturer.

En behandlingsplan sätts upp tillsammans med patienten utifrån de fynd som fysioterapeuten fått i undersökningen.

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder t.ex. mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning.

Åtgärder kan, i det akuta skedet, vara specifikt riktade till enskild led eller symtomgivande struktur, eller mer generellt omfattande utgående från patientens kliniska bild.

Subakut kompletteras den manuella behandlingen med specifikt riktad funktionsträning i syfte att förhindra återfall.

Utbildningen är uppdelad på tre steg och sektionen för Ortopedisk manuell terapi ser till att kvalitén på kurser och lärare är hög. Steg 1 omfattas av tre-fyra veckokurser, steg 2 respektive 3 omfattar tre terminer vardera på deltid motsvarande 20 poäng. Om man har Magisterexamen samt examen på OMT steg 3 ger detta specialistkompetens inom området.